Index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Typ INPUT OUTPUT DE UK
.. /230V 230V AC 1x 24V AC 0,16A
APU 230V.12V- 0,6A/0,3Ah 85 - 264V AC 12V DC 0,6A
APU 230V.12V- 3A/.. Ah 230V AC 12V DC 3A
APU 230V.12V- 3A-2,6Ah 85-264V AC 12V DC 3A
APU 230V.12V- 6A/.. Ah 230V AC 12V DC 6A
APU 230V.12V-10A/..Ah 230V AC 12V DC 10A
APU 230V.24V- 0,3A/0,15Ah 85-264V AC 24V DC 0,3A
APU 230V.24V- 1,5A/1,3Ah 85-264V AC 24V DC 1,5A
APU 230V.24V- 2A/...Ah 230V AC 24V DC 2A
APU 230V.24V- 2A/2,2Ah/TS 230V AC 24V DC 2A
APU 230V.24V- 3A/ ...Ah 230V AC 24V DC 3A
APU 230V.24V- 3A/2,2Ah/TS Line 230V AC 1x 24V DC 3A
APU 230V.24V- 6A/ ... Ah 230V AC 24V DC 6A
APU 230V.24V-10A/...Ah 230V AC 1x 24V DC 10A
APU 230V.24V-16A/...Ah 230V AC 1x 24V DC 16A
APU 230V.24V-32A/...Ah 230V AC 1x 24V DC 32A
APU 230V.48V-3A/... Ah 230V AC 1x 48V DC 3A
APU 230V.48V-6A/ ...Ah 230V AC 1x 48V DC 6A
APU 230V.60V-8A/ ...Ah 230V AC 1x 60V DC 8A
APU 24V.12V-2,4A/2,6Ah 24V AC 1x 12V DC 2,4A
APU 24V.12V-2x1A/1,3Ah Netz 85-264V AC 1x 24V DC 1A + 12VDC 1A
APU 24V.24V- 1,2A/1,3Ah 24V AC 24V DC 1,2A
C4.700uF / 40V 1x 40V DC 1x 40V DC
C40.000uF / 50V 1x 50V DC 1x 50V DC
C44.000uF / 25V 1x 25V DC 1x 25V DC
C60.000uF / 35V 1x 35V DC 1x 35V DC
C88.000uF / 25V 1x 25V DC 1x 25V DC
CT-001 I, U, R 4x switch
CT-20 /N 10V, 20mA, PT1000 switch BUS
CU-2xPT100-20mA/PG 2x PT100, 20mA 2x switch 1x 10V
CU-2xXXX.K4 10V 20mA sensor 4x switch 1x 10V BUS
CU-3IN_K4_IMP_Garage - -
CU-3xUI.K4 3x max. 30V/20mA 4x switch 1x 10V BUS
CU-3xXXX.K4/3Z 10V 20mA PT1000 4x switch 1x 10V BUS
CU-DIFF-2xI.K4/3Z 2x 20mA 4x switch 1x 10V BUS
CU-DIFF-2xPT100.K4/3Z 2x 20mA 4x switch 1x 10V BUS
CU-DIFF-2xPT100.K4/P/3Z 2x PT100 4x switch 1x 10V BUS
CU-DIFF-2xPT1000.K4/P/3Z 2x PT1000 4x switch 1x 10V BUS
CU-DIFF-2xU.K4 3zeilig 2x 10V 4x switch 1x 10V BUS
CU-DIFF-2xU.K4/3Z 2x 10V 4x switch 1x 10V BUS
CU-DIFF-BAT.K4 2x 30V 4x switch 1x 10V BUS
CU-F.K4 1x ... Hz 4x switch 1x 10V BUS
CU-I-AC/DC.K4 1x 1A (5A) AC 4x switch 1x 10V BUS
CU-MAX-3xPT1000.K4/VZ 3x PT1000 4x switch 1x 10V BUS
CU-MI-2xU.K4 2x 10V 4x switch 1x 10V BUS
CU-T.K2 - 2x switch BUS
CU-U.K1/HE/EVG 1x 10V DC (20mA) 1x switch 1x 10V
CU-U_K4/HE 1x 10V DC (20mA) 4x switch 1x 10V
CU-U_Schnittstelle - -
CU-U-I.K2.P-D/24V 1x 100 V DC 1x 60mV 2x switch 1x 10V
CU-XXX.K4 10V 20mA sensor 4x switch 1x 10V BUS
CU-XXX.K4/R 1x PT1000 / U / I 4x switch 1x 10V BUS
DD3_100 1x 10V, 20 mA Display
DD-X+X/100 1x 10V, 20 mA Display
DR-120-12 230V AC/DC 12V DC 10A
DR-120-24 230V AC/DC 24V DC 5A
DR-120-48 230V AC/DC 48V DC 2,5A
DR-75-12 Line 230V AC 1x 12V DC 6,3A
DR-75-24 Line 230V AC 1x 24V DC 3,2A
DR-75-48 Line 230V AC 1x 48V DC 1,6A
DRP-240-24 230V AC/DC 24V DC 10A
DRP-240-48 230V AC/DC 48V DC 5A
DRP-480S-24 230V AC/DC 1x 24V DC 20A
DRP-480S-48 230V AC/DC 1x 48V DC 10A
FIBOX ... - -
GS-AL ... 1x alarm line 1x switch
GS-AL-LI ... 1x alarm line 1x switch
GS-F ... 1x ... Hz 1x switch
GS-F2 ... 1x ... Hz 2x switch
GS-I ... 1x 20mA DC 1x switch
GS-I2 ... 1x 20mA DC 2x switch
GS-I-AC ... 1x ... A AC (<5A) 1x switch
GS-I-AC10A 1x ... A AC (>5A) 1x switch
GS-I-BAT 1x 6A DC 1x switch
GS-I-DC ... 1x ... A DC (max. 6A) 1x switch
GS-I-DC10A 1x ... DC (>5A) 1x switch
GS-INI-K1 ... 1x NAMUR 1x switch
GS-IOP11 1x 10V DC 1x switch
GS-IOP-HE 1x 10V DC 1x switch
GS-LU 1x ... mV 1x switch
GS-NR31 3 + 1 sensor 1x switch
GS-R ... 1x ... OHM 1x switch
GS-R2 ... 1x ... OHM 2x switch
GS-R-BALCO500 ... 1x sensor BALCO500 1x switch
GS-R-KP10 ... 1x sensor KP10 1x switch
GS-R-KP250 ... 1x sensor KP250 1x switch
GS-R-KTY ... 1x sensor 1x switch
GS-R-NI1000 ... 1x sensor NI1000 1x switch
GS-R-NTC ... 1x sensor NTC 1x switch
GS-R-PT100 ... 1x sensor Pt100 1x switch
GS-R-PT1000 ... 1x sensor Pt1000 1x switch
GS-R-PTC ... 1x sensor PTC 1x switch
GS-THERMO ... 1x thermosensor 1x switch
GS-U 1x 10V DC 1x switch
GS-U2 1x 10V DC 2x switch
GS-U2-ST20V 1x 20V == STAEFA 2x switch
GS-U-AC ... 1x ... V AC 1x switch
GS-U-BAT 24V 1x 40V DC 1x switch
GS-U-BR ... resistor bridge 1x switch
GS-U-ST20V 1x 20V == STAEFA 1x switch
HE 01 1x 24V AC/DC 1x 10V DC
HE 02 N 1x 24V AC/DC 1x 10V / 20mA DC
HE 02-6S 1x 24V AC/DC 1x 10V DC hand
HE 03/N manuel adj. 1x 10V DC hand
HE 04 - 1x 10V
HE 43.1 3x 0-10V DC 1x 10V DC ON/OFF switch, display
HE 44 manuel adj. 2x 10V DC ON/OFF switch
HE-I 20mA 1x Poti 0-100% 1x 20mA DC hand
HE-U10V 1x 10V DC 1x 10V DC hand/auto
HMQ 02/03 1x sense 2x 10V
HMQ 03.S5 /VOC 1x Sense -
HMQ-04.S5 /CO2 1x Sense -
HR 01 manuel adj. 1x 0 - ... kOHM
HR 02/N manuel adj. 1x 0 - ... kOHM
HR 03 - 1x 10kOhm
HR 04 - 1x 10kOhm
HSE 01 1x 10V DC 1x 10V DC hand/auto
HSE 02/N 1x 10V / 20mA DC 1x 10V / 20mA DC Man/Auto
HSE 03/N 1x 0-10V 1x 10V DC hand/auto
HSE 04 - 1x 10V 1x switch
HSE-I 20mA 1x 20mA DC 1x 20mA DC hand/auto
HSE-I20mA-PM 1x 20mA DC 1x 20mA DC hand/auto
HSE-TV-U 10V-PM 1x 10V DC 1x 10V DC hand/auto
HSE-U10V 1x 10V DC 1x 10V DC hand/auto
HSE-U10V-PM 1x 10V DC 1x 10V DC hand/auto
HSE-U-72 manuel adj. 1x 10V DC hand/auto
IPL 1 1x impuls 1x photo transistor
IPT3.2 1x impuls 1x photo transistor
IPT3.3 1x impuls 1x photo transistor
IPT3.4 1x impuls 1x photo transistor
IPV 4 /N 4x pulse 4x photo transistor
IPX 4 4x pulse 4x photo transistor
KB-D22.COM 22x signal 1x
KB-GL24V 1x 24V AC 1x
KB-MVC-4_2 4x ... 1x switch 10V 20mA
KB-PH12-24.D05 24-60V AC/DC +/-5V DC 1,2A
KB-PH12-24.D12 24-60V AC/DC +/-12V DC 0,5A
KB-PH12-24.D15 24-60V AC/DC +/-15V DC 0,4A
KB-PH12-24.S05 24-60V AC/DC +5V DC 2,4A
KB-PH12-24.S12 24-60V AC/DC +12V DC 1A
KB-PH12-24.S15 24-60V AC/DC +15V DC 0,8A
KB-REL4 /S1 4x relay, fuse 3x n.o. contact
KB-REL4-Typ1 4x ... 2x changeover 2x close
KB-REL4-Typ1_UC 4x ... 4x switch
KB-REL4-Typ2 4x ... 2x 3 step
KB-REL4-Typ3.10V 4x 5V 10V TTL 2x changeover 2x close
KB-REL4-Typ4 4x ... 2x changeover 2x close
KB-SMB 2x 4x
KT2U / KT2I 10V 5V
LBI 24 24V AC/DC switch
LC-GS2-U/I 1x 10V od. 20mA DC 2x switch
LC-GS4-UI 1x 10V od. 20mA DC 4x switch
LC-MV-1xKP10 ... 1x KP10 / LM135Z 1x 10V DC
LC-MV-1xKP250 ... 1x KP250 1x 10V DC
LC-MV-1xKTY ... 4x KPY ... 4x 10V DC
LC-MV-1xNI1000 ... 1x NI1000,NI200 1x 10V DC
LC-MV-1xPT100 1x PT100 3-line 1x 10V DC
LC-MV-1xPT1000 ... 1x PT1000 1x 10V DC
LC-MV-1xR 1x resistor poti 1x 10V DC
LC-MV-2xKP10 ... 2x KP10 / LM135Z 2x 10V DC
LC-MV-2xKP250 ... 2x KP250 2x 10V DC
LC-MV-2xKTY... 2x KTY (10, 81, ...) 2x 10V DC
LC-MV-2xNI1000 ... 2x NI1000,NI200 2x 10V DC
LC-MV-2xPT100 ... 2x PT100 3-line 2x 10V DC
LC-MV-2xPT1000 ... 2x PT1000 2x 10V DC
LC-MV-2xR 2x resistor poti 2x 10V DC
LC-MV-4U.4U 4x 10V DC 4x 10V DC
LC-MV-4xKP10 ... 4x KP10 / LM135Z 4x 10V DC
LC-MV-4xKP250 ... 4x KP250 4x 10V DC
LC-MV-4xKTY... 4x KTY (10, 81, ...) 4x 10V DC
LC-MV-4xNI1000 ... 4x NI1000,NI200 4x 10V DC
LC-MV-4xPT100 ... 4x PT100 3-line 4x 10V DC
LC-MV-4xPT1000 ... 4x PT1000 4x 10V DC
LC-MV-4xR 4x resistor, poti 4x 10V DC
LC-MV-8U.8U 8x 10V DC 8x 10V DC
LC-MV-U2.10V 2x 10V DC 2x 10V DC
LC-TV-1I.1I 1x 20mA DC 1x 20mA DC
LC-TV-1I.1U 1x 20mA DC 1x 10V DC
LC-TV-1U.1I 1x 10V DC 1x 20mA DC
LC-TV-1U.1U 1x +-10V DC 1x +-10V DC
LC-TV-1xI-AC 1x 1A AC (max 5A) 1x 10V DC
LC-TV-2I.2I 2x 20mA DC 2x 20mA DC
LC-TV-2I.2U 2x 20mA DC 2x 10V DC
LC-TV-2U.2I 2x 10V DC 2x 20mA DC
LC-TV-2U.2U 2x +-10V DC 2x +-10V DC
LC-TV-3xI-AC 3x 1A AC (max. 5A) 3x 10V DC
LC-TV-4I.4I 4x 20mA DC 4x 20mA DC
LC-TV-4I.4U 4x 20mA DC 2x 10V DC
LC-TV-4U.4I 4x 10V DC 4x 20mA DC
LC-TV-4U.4U 4x +-10V DC 4x +-10V DC
LCU-3xIN.K3 1x 10V 2x switch 3x switch
LCU-3xU-I.K2 3x 230V AC 2x switch
LCU-I-GLT.K1 1x 24V AC/DC 1x 230V 2x switch
LCU-xxPA.S1 1x sense 1x switch
LCU-xxxPa.K1/xxxPa.10V 1x sense 1x 10V + switch
LF1 (LF8) 1x 0-20.000 Lux amplifier MV-LUX
MLS31A 1x sense 1x switch
MO-MV-LUX ... 1x LF1 LUX-sensor 1x 10V DC
MO-MV-THERMO ... 1x thermosensor 1x 4 - 20mA DC
MO-MV-XxU 2x 10V DC 2x 10V DC
MU-2P.UI /24V 2x 24/230V 1x 10V 20mA DC
MU-2xU.DIV 2x 10V DC 1x 10V + 20mA DC
MU-3P.UI /230V 2x 24/230V 1x 10V 20mA DC
MU-3P.UI /230V /HE 2x 24/230V 1x 10V 20mA DC
MU-3P.UI /24V 2x 24/230V 1x 10V 20mA DC
MU-3P.UI /24V /HE 2x 24/230V 1x 10V 20mA DC
MU-3P.UI /24V /S4 2x 24/230V 1x 10V 20mA DC
MU-DA6 ... 6 Bit digital 1x 10V DC analog
MU-F ... 1x ... Hz 1x 10V + 20mA DC
MU-U.TAB 1x 10V DC 1x 10V + 20mA DC
MU-U/I.F 1x ... V DC 1x Hz .. kHz
MU-U/I.F /IL 1x ... V DC 1x 50Hz
MU-VZ-U.U 1x 10V DC 1x 10V + 20mA DC
MUX_K8 24V DC Address 8x switch
MUX-I 16 16x 20mA DC 1x 10V DC
MUX-K8/S1/50ms 24V DC Address 8x switch
MUX-OUT 16 1x 10V DC 16x 10V DC
MUX-U 16 16x 10V DC 1x 10V DC
MV-12xU_MAX 12x 10V DC 1x 10V
MV-6xU.MAX 6x ...V DC 1x 10V DC
MV-8xIN 8x signal 1x 10V + 20mA DC
MV-AD592 1x AD592 sensor 1x 10V + 20mA DC
MV-BALCO500 ... 1x BALCO 500 1x 10V + 20mA DC
MV-BGZ-I 1x 0-20mA 1x 3,5-30mA
MV-BGZ-U ... 1x +-50V DC 1x 10V adjustable
MVC-4x... .10V.1S 4x 10V 24V 1x 10V + 1x switch
MVC-F.U GS 1x Digital 1x 10V + Switch
MV-HE.K1 - 1x switch
MV-HE-I20mA 1x 24V AC/DC 1x 20mA DC hand
MV-HE-U10V 1x 24V AC/DC 1x 10V DC hand
MV-HRE24V 1x 24V AC/DC 1x switch
MV-HSE-I20mA 1x 20mA DC 1x 20mA DC hand/auto
MV-HSE-U10V 1x 10V DC 1x 10V DC man/auto
MV-I ... 1x ... mA DC 1x 10V + 20mA DC
MV-I2-I1 2x 20mA DC 1x 10V + 20mA DC
MV-I-INV ... 1x ... mA DC 1x 10V + 20mA DC
MV-I-MAX 2x 20mA DC 1x 10V + 20mA DC
MV-I-MIN 2x 20mA DC 1x 10V + 20mA DC
MV-KP10 ... 1x KP10 1x 10V + 20mA DC
MV-KP250 ... 1x KP250 1x 10V + 20mA DC
MV-KP250.KP10 1x KP250 1x KP10
MV-KTY ... 1x KTY... 1x 10V + 20mA DC
MV-LU ... 1x ... mV DC 1x 10V + 20mA DC
MV-LUX ... 1x LF1 LUX-sensor 1x 10V + 20mA DC
MV-MI ... 3x (4x) ...V/mA DC 1x 10V + 20mA DC
MV-MIN-MAX.10V 2x 10V DC 2x 10V DC
MV-NI1000 ... 1x NI1000, NI200 1x 10V + 20mA DC
MV-NTC ... 1x NTC sensor 1x 10V + 20mA DC
MV-PT100 ... 1x PT100 3-line 1x 10V + 20mA DC
MV-PT100.KP10 1x PT100 3-line 1x KP10
MV-PT1000 ... 1x PT1000 1x 10V + 20mA DC
MV-PT1000.KP10 1x PT1000 1x KP10
MV-PT100x2OUT … 1x PT100 3-line 2x 10V + 20mA DC
MV-PTC ... 1x PTC sensor 1x 10V + 20mA DC
MV-R ... 1x ... OHM 1x 10V + 20mA DC
MV-R-3L ... 1x poti ... OHM 1x 10V + 20mA DC
MV-REF10V 1x 24V AC/DC 1x 1,5 - 16V DC
MV-REF-PR10,00V 1x 24V AC/DC 1x 10,00V DC
MV-SU ... 3x (4x) ...V/mA DC 1x 10V + 20mA DC
MV-SU8 ... 8x ...V/mA DC 1x 10V + 20mA DC
MV-T1 1x T1 sensor 1x 10V + 20mA DC
MV-THERMO ... 1x thermosensor 1x 10V + 20mA DC
MV-U ... 1x ... V DC 1x 10V + 20mA DC
MV-U2 ... 1x ... V DC 2x 10V + 20mA DC
MV-U2-U1 2x 10V DC 1x 10V + 20mA DC
MV-U-BR ... 1x ... mV resistor bridge 1x 10V + 20mA DC
MV-U-BR / S51 1x ... mV resistor bridge 1x +-10V
MV-U-BR / S54 4x ... mV resistor bridge 4x +-10V
MV-U-INV ... 1x ... V DC 1x 10V + 20mA DC
MV-U-MAX 2x 10V DC 1x 10V + 20mA DC
MV-U-MIN 2x 10V DC 1x 10V + 20mA DC
MV-VR10 1x 24V AC/DC 1x 1,5 - 16V DC
MV-VR10 /S 1x 10V DC 1x 10V DC
NP-..xTV-U/I.4-20mA 1x 10V 20mA DC 1x 4-20mA DC
NP-1xPWM24V.1x10V 1x 24V DC PWM 1x 10V DC
NP-2xPWM24V.2x10V 2x 24V DC PWM 2x 10V DC
NP-MV-XxNTC 1x sense 1x 4-20mA DC
NP-MV-XxPT.4-20mA 1x sense 1x 4-20mA DC
NP-MV-XxR.4-20mA 1x sense 1x 4-20mA DC
NP-MV-XxSENSOR 1x sense 1x 4-20mA DC
NP-SPS.EVG_XXX 10V DC / 230V AC 1x 1-10V DC (EVG)
NP-TV-LI… 1x 4-20mA DC 1x 4-20mA DC
Nxt .. Netz 12/24/48V DC 1x 230V AC
P 24V.24V /U 24V AC 24V DC (0,5A)
P24V. ... 24V AC/DC 1,5 - 26V DC 1A
PH12-24. ... Line 24-60V AC/DC 5 12 +-12 24 15 +-15 30 VDC
PH20-24. ... Line 24-60V AC/DC 5 12 +-12 24 15 +-15 30 VDC
PH40-24. ... Line 24-60V AC/DC 5 12 +-12 24 15 +-15 30 VDC
PH5-24. ... Line 24-60V AC/DC 5 12 +-12 24 15 +-15 30 VDC
PI-AC 24V.24V-3,3A Netz 24V AC/DC 1x 24V AC 3,3A
PJ 230V.24V 230/24V AC switch
PLM-305 230/400V AC S0 MODBUS Ethernet RS485
PLU-A-16.16 16x R, sense 16x 10V
PLU-D-16.16 16x DC digital 16x digital / switch
PLU-H-A-x.x 8x 10V 8x 10V BUS
PLU-H-D-12.2-12 12x 12 - 24V AC/DC digital 1x contact, switch
PLU-H-D-24.2-12 24x 12 - 24V AC/DC digital 1x contact, switch
PLU-H-D-x.x/x 24V DC digital / 6 channel 230V AC
PLU-J-4.6 24V DC digital / 6 channel 230V AC UP/DOWN BUS
PLU-K-16.16 16x 24V DC digital 16x close
PLU-U-BR-4.0/… 4x +-100mV (5V) BUS
PLU-X.X 4x 10V, 24V 4x close, 10V
PM 510/LED/F 1x 10V 20mA 10x LED
PM 518 1x 10V 20mA DC LC-Display 8 char.
PM 528 1x 10V 20mA DC Display 2x8 Char.
PM 528-B/F 1x 10V 20mA 2x8 Char
PT 1000 1x PT1000 -
PU 230V_60V.24V-2A 230V AC / 60V DC 24V DC 2A
PU 230V_60V.24V-3A 230V AC / 60V DC 24V DC 3A
PU 230V_60V.24V-6A 230V AC / 60V DC 24V DC 6A
PU230V.10V 85-250V AC 10V DC 0,8A
PU230V.12V 85-250V AC 12V DC 0,8A
PU230V.15V 85-250V AC 15V DC 0,8A
PU230V.15V 85-250V AC/DC 15 V DC 0,8A
PU230V.24V 85-250V AC 24V DC 0,8A
PU230V.5V 85-250V AC 5V DC 1A
PW230V.10V 85-250V AC 10V DC 2,5A
PW230V.12V 85-250V AC 12V DC 2,5A
PW230V.15V 85-250V AC 15V DC 2,5A
PW230V.24V 85-250V AC 24V DC 2A
PW230V.5V 85-250V AC 5V DC 4A
RIN-PROG-USB - -
SB-...12 12x resistor 12x resistor
SB-2xWP 2x signal (3 step switch) 2x switch
SB-6 OK 6x optokoppler, 10-24V 6x Photo-MOS
SB-6I.K4 6x signal 4x switch
SB-8OK-T1 8x optokoppler, 10-24V 8x transistor
SB-8OK-T2 8x optokoppler, 10-24V 8x transistor
SB-D12 12x diode 12x diode
SB-LED12 12x LED, signal 12x LED, lamp
SB-MATRIX 8X4 A 23x key, switch 8x4 evaluation matrix, digital
SB-MATRIX 8X4 B 23x key, switch 8x4 evaluation matrix, digital
SB-PV1 2x potential, voltage 23x potential, voltage
SB-REL10 10x relay 10x switch
SB-REL6-3S 3x signal 4x3 step switch
SB-REL8A 8x relay 8x switch
SB-REL8A/HE 8x relay 8x switch
SB-REL8B 8x relay 8x switch
SB-REL8-B_HE 8x relay 8x switch
SB-REL8-TYP2 8x relay 8x switch
SB-SR-I1-K3 1x 1,2 A AC 1x photo transistor
SB-SV1 24x signal 24x signal
SIM 4/12 hand resistor
SMV-2xNI1000-LS.UI 2x Ni1000 2x 10V, 2x 20mA
SR-I1.K1 1x 1,4 A 1x photo transistor
SR-I1-16A.K1 1x 0,1 - 16 A AC/DC 1x photo transistor
SR-I4-K4 4x 0,1 - 1 A AC/DC 4x transistor
SSR3x480-xx 1x 24V DC PWM 1x 480V AC, 90A
SSR480 1x 24V DC PWM 1x 480V AC, 90A
ST3-230V.12V-8A 230V AC, 0-10V DC 0V, 6V, 9V, 12V AC
STEP-PS ..W 230V AC/DC 1x ..V DC
SWM 2 1x water detector for GS-AL(-LI)
SWM 3 1x water detector 1x switch
SWM 3.2 1x water detector 1x switch
SWM 3.4 1x water detector 1x switch 1x switch
SWM 4 3x water det. electrode 3x switch
SWM 5 LED infrared reflex system 1x switch
SWM10 1x sense 1x switch
TK 4 3x 230/400V AC 2x switch
TPM 01 1x condensation detector 1x switch
TPM 01 /230V 1x condensation detector 1x switch
TPM 02 1x condensation detector 1x 10V + switch
TPM02/230V 1x condensation detector 1x 10V + switch
TR01 TR02 1x 24V AC/DC 1(2)x triac 24-230V AC 5A
TRAFO 230V.24V-0,3A 230V AC 1x 24V AC 0,3A
TRAFO 230V.24V-0,4A 230V AC 1x 24V AC 0,4A
TRAFO 230V.24V-1,25A 230V AC 1x 24V AC 1,2A
TRAFO 230V.24V-1,25A /V 230V AC 24V AC 1,2A
TRAFO 230V.24V-2,5A 230V AC 24V AC 2,5A
TRAFO 230V.24V-4A 230V AC 24V AC 4A
TRAFO 230V.24V-6,5A 230V AC 1x 24V AC 6,5A
TRAFO 30W /F 230V AC 24V AC 1,2A
TRAFO 30W U 230V AC 24V AC 1,2A
TRL-DC 1x 10V DC (20mA) 1x 24V ==, 30VA
TRL-K 1x 10V DC 1x 24V AC/DC, max. 2A
TRL-TRIAC 1x 10V DC 1x 230V AC (triac)
TR-U_R_WP 1x 10V DC 1x 24V DC
TRV20V.1,5A 1x 10V DC (20mA) 1x 20V ==, 30VA PWM
TRV20V.2,5A 1x 10V DC (20mA) 1x 20V ==, 50VA PWM
TRV20V.4A 1x 10V DC 1x 20V ==, 80VA
TRV20V.6A 1x 10V DC 1x 20V ==, 120VA
TRV-5V.PWM 1x 10V DC (20mA) 1x 5V ==, PWM
TRV-PWM.PWM 24V PWM 24V PWM
TR-X/5V.3P 2x U,I,R 2x switch, 3 step
TR-X/X.3P 2x U,I,R 2x switch, 3 step
TR-X/X.3P /HE 2x U,I,R 2x switch, 3 step
TV-1xUI 1x 10V 20mA 1x 10V 20mA
TV-2xUI 2x 10V 20mA 2x 10V 20mA
TV-4xUI 4x 10V 20mA 4x 10V 20mA
TV-H-LU 1x 0-60 mV DC 1x 10V + 20mA DC
TV-H-U ... 1x bis 1000V DC 1x 10V + 20mA DC
TV-I ... 1x ... mA DC 1x 10V + 20mA DC
TV-I2 ... 1x ... mA DC 2x 10V + 20mA DC
TV-I-AC ... 1x ... A AC 1x 10V + 20mA DC
TV-I-AC10A.10V 1x 10A AC (20A) 1x 10V + 20mA DC
TV-I-DC ... 1x ... A DC 1x 10V + 20mA DC
TV-I-DC10A.10V 1x 10A DC (20A) 1x 10V + 20mA DC
TV-I-INV ... 1x ... mA DC 1x 10V + 20mA DC
TV-KP10 1x KTY... 1x 10V + 20mA DC
TV-LI ... 1x ... ΅A DC 1x 10V + 20mA DC
TV-LU ... 1x ... mV DC 1x 10V + 20mA DC
TV-LU-AC... 1x ... mV AC 1x 10V + 20mA DC
TV-NI1000 2xOUT 1x NI1000 2x 10V + 20mA DC
TV-NI1000... 1x NI1000 1x 10V + 20mA DC
TV-NTC 1x NTC 1x 10V + 20mA DC
TV-PT100 ... 1x PT100 3-line 1x 10V + 20mA DC
TV-PT1000 ... 1x PT1000 1x 10V + 20mA DC
TV-PT1000.2xOUT 1x PT1000 2x 10V + 20mA DC
TV-PT100x2OUT ... 1x PT100 3-line 2x 10V + 20mA DC
TV-R ... 1x ... OHM 1x 10V + 20mA DC
TV-R.UI.K1 1x resistor 1x 10V 20mA + switch
TV-R-3L … 1x poti ... OHM 1x 10V + 20mA DC
TV-THERMO 1x thermosensor 1x 10V + 20mA DC
TV-U ... 1x ... V DC 1x 10V + 20mA DC
TV-U2 ... 1x ... V DC 2x 10V + 20mA DC
TV-U-AC ... 1x ... V AC 1x 10V + 20mA DC
TV-U-DC ... 1x ... V DC 1x 10V + 20mA DC
TV-U-INV ... 1x ... V DC 1x 10V + 20mA DC
TV-U-INV-ST20V.10V 1x 20V == STAEFA 1x 10V + 20mA DC
TV-U-PWM24V.10V 1x 24V AC/DC PWM 1x 10V + 20mA DC
TV-U-ST20V.10V 1x 20V == STAEFA 1x 10V + 20mA DC
U230V. 5V-1A 230V AC 5V DC 1A
U230V. 6V-1A 230V AC 6V DC 1A
U230V. 8V-0,8A 230V AC 8V DC 0,8A
U230V. 9V-0,8A 230V AC 9V DC 0,8A
U230V.10V-0,6A 230V AC 10V DC 0,6A
U230V.12V-0,6A 230V AC 12V DC 0,6A
U230V.12V-3,3A 230V AC 1x 12V DC 3,3A
U230V.12V-4A 230V AC 1x 12V DC 4A
U230V.15V-0,5A 230V AC 15V DC 0,5A
U230V.24V-0,3A 230V AC 24V DC 0,3A
U230V.24V-1,6A 230V AC 1x 24V DC 1,6A
U230V.24V-2A/S1 230V AC 1x 24V DC 1x 24V AC
U230V.24V-2A/S3 230V AC 1x 24V DC 1x 24V AC
U230V.24V-2A/S4 230V AC 1x 24V DC 1x 24V AC
U230V.24V-3A 230V AC 1x 24V DC 3A
U230V.48V-1,8A 230V AC 1x 48V DC 1,8A
U230V.48V-1A 230V AC 1x 48V DC 1,0A
U230V.60V-1,3A 230V AC 1x 60V DC 1,3A
U400V. 5V-1A 400V AC 5V DC 1A
U400V. 6V-1A 400V AC 6V DC 1A
U400V. 8V-0,8A 400V AC 8V DC 0,8A
U400V. 9V-0,8A 400V AC 9V DC 0,8A
U400V.10V-0,6A 400V AC 10V DC 0,6A
U400V.12V-0,6A 400V AC 12V DC 0,6A
U400V.12V-3,3A 400V AC 1x 12V DC 3,3A
U400V.12V-4A 400V AC 1x 12V DC 4A
U400V.15V-0,5A 400V AC 15V DC 0,5A
U400V.24V-0,3A 400V AC 24V DC 0,3A
U400V.24V-1,6A 400V AC 1x 24V DC 1,6A
U400V.24V-2A/S1 400V AC 1x 24V DC 1x 24V AC
U400V.24V-2A/S3 400V AC 1x 24V DC 1x 24V AC
U400V.24V-2A/S4 400V AC 1x 24V DC 1x 24V AC
U400V.24V-3A 400V AC 1x 24V DC 3A
U400V.48V-1,8A 400V AC 1x 48V DC 1,8A
U400V.48V-1A 400V AC 1x 48V DC 1,0A
U400V.60V-1,3A 400V AC 1x 60V DC 1,3A
US 10 1x 10V DC (20 mA) 10x switch 230V
US 10 /S1 1x 10V DC (20 mA) 10x switch 230V
USA 10A 10x 5V (TTL/Andover DM20) 10x switch 230V
USA 10A-HE 10x 5V (TTL/Andover DM20) 10x switch 230V
USA 10B 10x 5V (TTL/Andover DM20) 10x switch 230V
USA 10B-HE 10x 5V (TTL/Andover DM20) 10x switch 230V
USE 10A SUB-D-25 Andover DM20 10x 24V AC/DC digital
USE 10B 16pin cable 10x 24V AC/DC digital
USE 20 20x switch 20x TTL
USE 20.2 20x switch 20x TTL
ZSWA 230V AC/DC 2x 24V DC

 

TOP